Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przychodnia Leczniczo – Rehabilitacyjna jako podmiot leczniczy należący do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów leczniczych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.przychodnialaski.pl

Data publikacji strony internetowej to 30 kwietnia 2023. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych tj. z wyłączeniem niektórych filmów, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących oraz transkrypcji na język migowy.

Deklarację sporządzono 31 lipca 2023 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot leczniczy.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: przychodnia@laski.edu.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez transkrypcji na język migowy itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej wskazanie, o którą dokładnie stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot leczniczy powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot leczniczy niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot leczniczy może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot leczniczy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Serwis www.przychodnialaski.edu.pl występuje także w wersji tekstowej oraz wersji kontrastowej. Użytkownicy mają możliwość powiększania treści w serwisie – powiększanie czcionki A+, A++. Istnieje również możliwość włączenia trybu ciemnego serwisu.

Skontaktuj się z nami!

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z siedzibą w Laskach, 05-080 Izabelin-Laski, ul. Brzozowa 75. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: przychodnia@laski.edu.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

    Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony danych osobowych w Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej w Laskach znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności